بایگانی برچسب: نکات مناسب برای درس خواندن

معرفی با studygs.net بدانید چه طور برنامه ریزی کنید!

در دنیای امروز هر کاری اصول پذیرفته ای دارد که این اصول به کمک مشاهدات علمی،آمار گیری ها و آزمایشات ثابت شده است.سایت studygs.net نیز یکی از وبسایت هایی است که اصول یادگیری و مطالعه را آموزش میدهد.به نظر من این وب سایت،وب سایت مفیدی است که در آن میتوان اصول تمرکز،یرنامه ریزی،مطالعه و … را در آن پیدا کرد.اصولی که عملی باشند و نه فقط در حد حرفی که عمل کردن به آن گاو نر بخواهد و مرد کهن!

ادامه خواندن معرفی با studygs.net بدانید چه طور برنامه ریزی کنید!